Privacybeleid Fashion- Models


PRIVACYVERKLARING 

Organisatie: KING ENTERPRISE BVBA , met zetel te 2235 Hulshout , Provinciebaan 3 , ingeschre-ven KBO onder nummer 0691.946.233 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsge-gevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel:0485-322 227      0485- 322 307

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       www.fashion-models.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen : KING ENTERPRISE BVBA neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken :  KING ENTERPRISE BVBA verwerkt uw persoonsgege-vens omwille van de diensten die zij verleent in het kader van haar activiteiten ( maatschappelijk doel) , doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken :

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens zouden hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken : BVBA KING ENTERPRISEverwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening aan het model , in het kader van het zoeken van opdrachten voor het model bij derden-klanten , en bij alle communicatie die gepaard gaat met de activiteiten binnen haar maatschappelijk doel Zij ver-werkt deze ook als zij wettelijk verplicht is , zoals bv. in het kader van haar fiscale verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming: BVBA KING ENTERPRISE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. de zaakvoerder of een medewerker ) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren : BVBA KING ENTERPRISE bewaart uw persoonsge-gevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld.

Wij hanteren in principe de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: voor gegevens van modellen betreffende hun dossiers : 3 jaar na einde samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden: BVBA KING ENTERPRISE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is in het kader van haar dienstverlening , de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen , of de overeenkomst met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoons-gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVBA KING ENTERPRISE , en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoons-gegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan ons een verzoek formuleren tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek formuleren tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens  via bovenstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat voormeld verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en alleszins binnen dertig dagen na ontvangst ervan. U dient wel voor ogen te houden dat wij gebeurlijk niet verplicht zullen zijn gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van wettelijke verplichtingen, voor de instelling , uitoe-fening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

BVBA KING ENTERPRISE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : 0032 (0)2/274.48.00
Fax : 0032 (0)2/274.48.35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.